Se alla

Handlingsprogram 2015-2018

Målen för Liberalernas politiska arbete i Vårgårda är:

* förbättra skolans resultat
* ge god omsorg och trygghet till äldre och funktionshindrade
* öka invånarantalet
* skapa en stabil ekonomi utan skattehöjning

Liberalerna vill:

 

Näringsliv

Att det finns jobb för våra kommuninvånare är viktigt för en fortsatt positiv utveckling i vår kommun. Det gäller då att alla samarbetar för att vi även i fortsättningen skall uppfattas som en bra kommun att driva företag i. Vi vill:

 • driva en företagarvänlig politik med fortsatt topplacering i ranking
 • ha välplanerad industrimark tillgänglig för nya företag
 • gärna se privata alternativ inom kommunal verksamhet

Miljö

Vårgårda är en bra kommun att leva och bo i. För att ytterligare förbättra miljön vill vi driva frågor som

 • aktiv natur- och landskapsvård
 • fler cykelvägar
 • verka för en trygg och säker kommun
 • ta vara på ungdomars synpunkter i miljöfrågor
 • verka för energieffektiva fastigheter
 • öka antalet miljöbilar i kommunens tjänst
 • arbeta för bruk av förnyelsebar energi

Kommunikation

Dagens samhälle kräver bra kommunikationer av olika slag. Här följer några viktiga frågor för oss:

 • bygg om E20 till 4-fältsväg
 • jobba för att väg 42 förblir huvudled via Vårgårda mellan Borås och Trollhättan
 • bra kollektivtrafik mellan tätorten och landsbygden

Bygga och bo

Vårgårda har bra bostäder och trevliga bostadsområden. Vi tror på vår kommun som bostadsort även för pendlare. Vi vill underlätta att skapa:

 • attraktiva tomter i vacker miljö
 • hyresrätter både i tätorten och på landsbygden

Äldre

Omsorgen om äldre, sjuka och funktionshindrade är en av våra hjärtefrågor. Vi vill:

 • ha en snabb utbyggnad av trygghetsboende
 • öka möjligheterna att välja matleverantör
 • utveckla och individanpassa demensvården
 • öka antalet platser i särskilt boende

Ungdomar

Barn och ungdomar är vår framtid, det är viktigt att vi tar tillvara deras behov och möjlighet till utveckling. Vi vill:

 • skapa fler drogfria miljöer
 • ge stöd till ideellt ungdomsarbete
 • ta vara på ungdomars entusiasm och idéer och få dem delaktiga i den demokratiska processen

Barn

Vårgårda skall vara bra att bo i för barnfamiljer. Vi vill:

 • bygga ut barnomsorgen i takt med behoven
 • ha privata alternativ inom barnomsorgen
 • ha valfrihet och möjlighet att välja förskola eller annan pedagogisk omsorg
 • barnkonventionen skall beaktas vid allt beslutsfattande
 • organisera barnomsorg på obekväm arbetstid

Skola

I skolan läggs grunden för våra ungdomars framtid. Skolan är viktig! Vi vill:

 • satsa på kunskaper
 • ha ordning och reda i skolan
 • ge nödvändiga resurser för barn med särskilda behov
 • behålla landsbygdsskolorna
 • utvidga lärlingsutbildningen
 • behålla musikskolan
 • stärka lärarrollen
 • att lärarna är behöriga i de ämnen, i de stadier samt den skolform de undervisar i
 • arbeta för att samverkan mellan skola och vårdnadshavare fungerar på bästa möjliga sätt då båda har ett gemensamt ansvar för elevens skolgång
 • ge möjlighet till lovskola för elever som ännu inte nått kunskapsmålen
 • verka för att elever inskrivna i särskolan får en trygg studiegång där undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov

Livskvalitet för utsatta grupper

Det finns personer med funktionshinder eller som under vissa skeden i livet behöver extra hjälp. Vi vill:

 • ge möjlighet till arbete och gemenskap
 • stödja frivilligt socialt arbete
 • ge ett bra mottagande för flyktingar och invandrare
 • ha god framförhållning i byggandet av anpassade bostäder
 • arbeta för att barn som anhörig får ett ändamålsenligt stöd.

Fritid och kultur

Fritids- och kulturaktiviteter är viktiga för vårt välbefinnande. Vi vill:

 • ta vara på föreningars initiativ och drivkraft
 • öka aktivitets- och investeringsstödet till föreningar
 • stimulera breddad kulturverksamhet

 

Liberalerna i Vårgårda finns även på Facebook!

Du vet väl att

det var en liberal statsminister som åstadkom att allmän och lika rösträtt för både kvinnor och män förverkligades i Sverige

det var liberala pionjärer som drev fram den allmänna folkskolan

det var liberaler som tog strid för ekonomisk frihet och väl utbyggda sociala skyddsnät

det var liberaler som var först med att föra in miljöfrågan i svensk politik

det var liberaler som formulerade idén att den enskilda människans rätt att bestämma över sitt liv går före traditioner och gruppnormer