Se alla

Handlingsprogram 2019-2022

Målen för Liberalernas politiska arbete i Vårgårda är:

förbättra skolans resultat
ge god omsorg och trygghet till äldre och personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning
öka invånarantalet
skapa en stabil ekonomi utan skattehöjning

Liberalerna i Vårgårdas handlingsprogram för 2019-2022

Skola

I skolan läggs grunden för våra ungdomars framtid. Skolan är viktig och skall kännas trygg och trivsam. Gymnasieskolans goda anseende skall understödjas. Vi vill:

 • att eleverna skall mötas av höga förväntningar och tydliga kunskapskrav
 • ha lugn och ro i klassrummet, inga mobiltelefoner framme
 • ge nödvändiga resurser för barn med särskilda behov
 • behålla landsbygdsskolorna
 • utvidga lärlingsutbildningen
 • uppvärdera läraryrket
 • ha behöriga lärare
 • att samverkan mellan skola och vårdnadshavare fungerar på bästa möjliga sätt 
 • ge möjlighet till lovskola för elever som inte nått kunskapsmålen
 • att elever inskrivna i särskolan får en trygg studiegång där undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov
 • att den elev som är nyanländ till Sverige skall få en undervisning som är anpassad till elevens förkunskaper

Barn

Vårgårda skall vara bra att bo i för barnfamiljer. Vi vill:

 • bygga ut barnomsorgen i takt med behoven
 • ha privata alternativ inom barnomsorgen
 • ha valfrihet och möjlighet att välja förskola
 • att barnkonventionen skall beaktas vid allt beslutsfattande
 • erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid

Ungdomar

Barn och ungdomar är vår framtid. Det är viktigt att vi tar tillvara deras behov och möjlighet till utveckling. Vi vill:

 • skapa fler drogfria miljöer
 • fortsatt ge stöd till ideellt ungdomsarbete
 • ta vara på ungdomars entusiasm och idéer och få fler delaktiga i den demokratiska processen
 • ge ensamkommande barn en bra start i Vårgårda

Äldre

Omsorgen om äldre, sjuka och funktionsnedsatta är en av våra hjärtefrågor. Vi vill:

 • ha fortsatt utbyggnad av trygghetsboende
 • utveckla och individanpassa demensvården
 • ha valfrihet inom äldreomsorgen

Livskvalitet för utsatta grupper

Det finns personer som under vissa skeden i livet behöver extra hjälp. För dem vill vi:

 • bevara rätten till personlig assistans
 • ordna ett bra mottagande för nyanlända
 • ge möjlighet till arbete och gemenskap
 • stödja frivilligt socialt arbete
 • ha god framförhållning i byggandet av anpassade bostäder
 • arbeta för att barn som anhöriga får ett ändamålsenligt stöd
 • motarbeta mobbning och utanförskap

Miljö

Vårgårda är en bra kommun att leva och bo i. För att ytterligare förbättra miljön vill vi driva frågor som

 • aktiv natur- och landskapsvård
 • fler gång- och cykelvägar
 • verka för en trygg och säker kommun
 • få med ungdomar i miljöfrågor
 • verka för energieffektiva fastigheter
 • öka antalet bilar med fossilfri drift i kommunens tjänst
 • arbeta för bruk av förnyelsebar energi

Fritid och kultur

Fritids- och kulturaktiviteter är viktiga för vårt välbefinnande. Vi vill:

 • ta vara på föreningars initiativ och drivkraft
 • ge generösa aktivitets- och investeringsstöd till föreningar
 • stimulera breddad kulturverksamhet

Kommunikation

Dagens samhälle kräver bra kommunikationer av olika slag. Här följer några viktiga frågor för oss:

 • arbeta för att väg 42 förblir huvudstråk via Vårgårda mellan Borås och Trollhättan
 • bra kollektivtrafik mellan tätorten och landsbygden
 • bättre förbindelser till Borås och Trollhättan

Näringsliv

Att det finns jobb för våra kommuninvånare är viktigt för en fortsatt positiv utveckling i vår kommun. Det gäller då att alla samarbetar för att vi även i fortsättningen skall uppfattas som en bra kommun att driva företag i. Vi vill:

 • driva en företagarvänlig politik med fortsatt topplacering i ranking
 • ha välplanerad industrimark tillgänglig
 • gärna ha privata alternativ inom kommunal verksamhet

Bygga och bo

Vårgårda har bra bostäder och trevliga bostadsområden. Vi tror på vår kommun som bostadsort även för pendlare. Vi vill skapa:

 • attraktiva tomter i vacker miljö
 • hyresrätter både i tätorten och på landsbygden
 • en trygg och säker boendemiljö